top of page

Regulamin zajęć plastycznych na Warsztatach Sztuki w roku szkolnym 2023/2024.

Uwaga!
Akceptacja regulaminu poprzez system internetowy jest prawnie równoznaczna z podpisaniem umowy cywilnoprawnej z Warsztatami Sztuki.
Zaakceptować regulamin może osoba pełnoletnia - uczestnik bądź opiekun prawny nieletniego uczestnika.

20210701_154930_edited_edited.jpg

1. Warsztaty Sztuki są otwartą placówką prowadzącą zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych mające na celu naukę posługiwania się różnymi technikami plastycznymi wraz z poznawaniem historii sztuki. Dwa razy do roku realizowane są wystawy dzieł artystycznych uczestników w przestrzeniach dostępnych dla publiczności np. w Bibliotekach Miejskich.

 

Członkowie klubu dobrowolnie uiszczają wpłaty, które upoważniają ich do uczestnictwa w Warsztatach Sztuki.

 

2. Zasady ogólne zajęć plastycznych na Warsztatach Sztuki:

 

a) Zajęcia odbywają się w cyklu rocznym - szkolnym tj. od początku września 2023 do końca czerwca 2024.

 

b) Warsztatom Sztuki przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wprowadzonych zmianach uczestnik zajęć zostanie poinformowany mailem lub pisemnie. Uczestnik ma możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia  informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z całkowitego uczestnictwa w spotkaniach klubu na zasadach przyjętych w Regulaminie, brak rezygnacji w terminie 14 dni oznacza akceptację Regulaminu.

 

3. Zapisy i opłaty

 

a) Uczestniczyć w zajęciach Warsztatów Sztuki można po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.warsztatysztuki.com.pl i akceptacji regulaminu.

 

b) Uczestnikom przysługuje zniżka od opłat, w przypadku zapisania się rodzeństwa (I stopień pokrewieństwa) – 10 % zniżki.

 

c) Zapisy na zajęcia Warsztatów Sztuki prowadzone są przez cały rok szkolny. Osoby, które zapisują się w trakcie trwania miesiąca, ponoszą opłatę proporcjonalną. Za zapis pobierana jest opłata – bezzwrotne wpisowe w wysokości 100 zł.  Osoby kontynuujące naukę są zwolnione z opłaty wpisowej.

 

a) W przypadku uiszczenia wpłat za cały rok z góry – 5 % (w przypadku rezygnacji zwrot wpłaty nastąpi po odliczeniu przyznanej zniżki).

 

c) Składki należy uiszczać na rachunek bankowy 78124012681111001025214526 lub gotówką, w terminie do 10 dnia miesiąca.

 

d) Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia opłaty miesięcznej, ani do jej obniżenia.

 

e) W przypadkach nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym uczestnik może odrobić zajęcia w uzgodnionym terminie. Nieobecność należy zgłosić na 24 godziny przed zajęciami. Miesięcznie można odrobić do dwóch nieobecności.

Nieobecności z czerwca mogą zostać odrobione we wrześniu bieżącego roku, pod warunkiem zapisu na kolejny rok szkolny. W przypadku licznych nieobecności (powyżej 2 w miesiącu) można, po uzgodnieniu z prowadzącym i w ramach umowy, przejść na system rozliczeń za zajęcia wg. stawki godzinowej.

 

f) Uczestnicy Warsztatów Sztuki mają prawo do wypowiedzenia zawartej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wypowiedzenie umowy uczestnictwa w Warsztatach Sztuki powinno nastąpić w formie pisemnej – drogą mailową na adres: a.kopczynskakardas@gmail.com – przed upływem miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych opłat.

 

g) W przypadku zajęć indywidualnych można odrabiać wyłącznie nieobecności zgłoszone drogą mailową na adres a.kopczynskakardas@gmail.com lub tel / SMS 608119806  do godziny 16:00 dnia poprzedzającego nieobecność.

 

h) Pierwsze 14 dni od zapisu są okresem próbnym. W tym okresie istnieje możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia. Opłata pobrana podczas zapisu będzie wówczas proporcjonalnie zwrócona na rachunek bankowy podany w rezygnacji.

 

4. Organizacja zajęć na Warsztatach Sztuki:

 

a) Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem spotkań. Uczestnik ma prawo, po uzgodnieniu z prowadzącym, do przeniesienia się na inny dzień i godzinę.

 

b) W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie Warsztatów Sztuki zostanie wyznaczony termin kolejnych zajęć, tak aby zostały odrobione w innym terminie. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony wspólnie.

 

c) Warsztaty Sztuki zastrzegają sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany artysty prowadzącego spotkanie przy zachowaniu ciągłości programowej i dydaktycznej.

 

d) Niepełnoletni członkowie klubu powinni być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. Warsztaty Sztuki nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej. Wszystkie prace plastyczne i ceramiczne wykonane w trakcie zajęć są własnością uczestników. Prace pozostawione na Warsztatach będą przechowywane przez 3 miesiące. Po upływie tego okresu będą one usuwane.

 

e) Warsztaty Sztuki informują, że dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa zajęć oraz, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prowadzących spotkania. Niemniej jednak uczestnictwo w spotkaniach odbywa się na własną odpowiedzialność i członkowie klubu nie mogą ubiegać się o odszkodowanie będące następstwem uszczerbku na zdrowiu lub mieniu spowodowanym przez uczestnictwo w spotkaniach.

 

f) Warsztaty Sztuki nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania na zajęciach powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.

 

5. Prawa autorskie, ochrona wizerunku, dane osobowe

 

a) Osoby biorące udział w wystawach automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie rejestracji ich prac i udziału w zajęciach. Ponadto Warsztaty Sztuki zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników wystaw i prezentacji w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 

b) Osoba niezgadzająca się na rejestrację i wykorzystanie  swojego wizerunku lub dzieła powinna zgłosić to e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby Warsztatów Sztuki.

 

c) Uczestnicy kursów, bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

6. Zasady funkcjonowania zajęć na Warsztatach Sztuki w okresie 01.09.2021 do 30.06.2023 w rygorze sanitarnym podczas epidemii COVID – 19.

 

a) Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS odnośnie bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia zajęć.

b) Na zajęcia mogą uczęszczać tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych. Osoby, co do których istnieje podejrzenie wystąpienie objawów chorobowych nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

bottom of page