top of page

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Agnieszka Kopczyńska Kardaś Gallery

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.kopczynskakardas.com prowadzony jest przez Agnieszkę Kopczyńską Kardaś przy ulicy Żołnierskiej 2, NIP 5841150433, REGON 220813862

e-mail a.kopczynskakardas@gmail.com, nr telefonu +48 608119806

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych klienta jest Agnieszka Kopczyńska Kardaś Gallery,  www.kopczynskakardas.com, która  przetwarza dane osobowe klienta podane przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). 

 

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.kopczynskakardas.com są wyrażone w euro (EUR) lub złotych polskich (PLN) i są kwotami brutto.

 

Zamówienia

Sklep internetowy www.kopczynskakardas.com umożliwia Klientom:

składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym i zawierania umów sprzedaży na odległość.

uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.kopczynskakardas.com Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu.

Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczna. Za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

 

Dostawa

Dostawa w Unii Europejskiej

Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem jednego z wybranych przez Agnieszka Kopczyńska Kardaś Gallery przewoźników.

Dostawa poza Unią Europejską

Koszt wysyłki poza granice Unii Europejskiej jest zależny od wagi i wymiaru zamówienia i jest wyceniany indywidualnie. W celu ustalenia ceny prosimy o kontakt.

 

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

  1. czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki).

  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Jeżeli nie ustalono inaczej, Agnieszka Kopczyńska Kardaś Gallery wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia przyjęcia oferty.

Faktura VAT wysyłana jest elektronicznie w ciągu 14 dni od dostawy towaru na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. 
W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

 

 

Sposoby płatności

Agnieszka Kopczyńska Kardaś może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

  1. Przelewem na rachunek bankowy (nr konta podany w potwierdzeniu mailowym).

  2. W momencie odbioru towaru na miejscu (gotówką lub kartą kredytową)
     

Agnieszka Kopczyńska Kardaś może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

 

Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru Klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby Agnieszka Kopczyńska Kardaś Gallery.

Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument.

Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

Gwarancja Jakości

Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o udzieloną gwarancję.

Agnieszka Kopczyńska Kardaś udziela Klientowi gwarancji jakości i oryginalności na produkty        wykonywane indywidualnie, adekwatnie do rodzaju użytych materiałów i techniki wykonania produktu.

Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami.

Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Agnieszka Kopczyńska Kardaś Gallery rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

Sposób dostarczenia przedmiotu do renowacji: Klient  jest zobowiązany wysłać produkt/obraz na koszt Agnieszka Kopczyńska Kardaś Gallery za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.

Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

Reklamacja
Procedura reklamacji

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Agnieszka Kopczyńska Kardaś Gallery.

Klient wysyła informację o dostarczeniu towaru na adres mailowy a.kopczynskakardas@gmail.com. Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie adres, na który należy wysłać towar.

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży)

Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

Dostarczenie towaru jest bezpłatne; klient powinien wysłać obraz na koszt Agnieszki Kopczyńskiej Kardaś Gallery za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.

Postanowienia końcowe

Agnieszka Kopczyńska Kardaś Gallery ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie Cywilnym.

Agnieszka Kopczyńska Kardaś informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby Agnieszka Kopczyńska Kardaś Gallery.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Agnieszkę Kopczyńską Kardaś Gallery o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data

Dostawa
Sposoby Płatności
Zwroty
Gwarancja jakosci
Reklamacje
bottom of page